Nieuwe trendbreuken huurbeleid corporaties

Middeninkomens moeten deel uitmaken van de doelgroep van corporaties. Veranker dat in de Woningwet, met toegang tot geborgde financiering door het WSW.

Deze breed gedeelde ambitie noemde Johan Conijn (Finance Ideas) een ‘trendbreuk’ in het denken van corporaties. Zo’n uitgesproken voorkeur had hij niet verwacht.

Het is niet de enige verandering die op het SOM seminar ‘actualiteiten huurbeleid’ zichtbaar werd.

Energiearmoede

De energiearmoede houdt iedereen intens bezig. Is dit een probleem dat corporaties moet oplossen of zijn anderen aan zet? Natuurlijk moeten corporaties zorgen voor meer woningisolatie en terughoudend zijn met huisuitzettingen. Maar waar houdt de verantwoordelijkheid van corporaties op? Zeno Winkels (Woonbond) had hier een heldere wens: corporaties moeten meer tijdelijke huurkortingen geven. Een kwart van de deelnemers steunde hem daarin.

Van huurbeleid naar armoedebeleid

Ronduit spectaculair is de gewenste verschuiving ‘van huurbeleid naar voorkomen schulden en armoede’. De door Rob Ravestein (Aedes) voorgelegde vraag kreeg verrassend veel steun, maar nog net geen meerderheid. Je proefde de principiële verschillen, gelardeerd met een vleugje wantrouwen. Dat wantrouwen werd gevoed door de volgende uitspraak van het kabinet over de normhuren:

“Het loslaten van de afhankelijkheid van de feitelijke huur maakt het makkelijker om op termijn de huurtoeslag over te laten gaan in een eenvoudiger en generiek systeem van inkomensondersteuning” (p.7 memorie van toelichting).

Die wens is niet nieuw. Direct na de 2e wereldoorlog was het huurbeleid geheel gericht op een ‘geleide loonpolitiek’. De huur was dus een inkomensinstrument. Wordt de cirkel weer rond?

Armoedeval

Dat het formuleren van een eigentijds huurbeleid niet eenvoudig is, toont Peter Boelhouwer (TU Delft) met een staatje over de armoedeval. Daaruit blijkt dat onze primaire en secondaire doelgroep het bijna even moeilijk heeft. Hieronder heb ik enkele van zijn cijfers vereenvoudigd:

De grafiek toont dat een gezin met een minimumloon dankzij toeslagen uiteindelijk 39% extra nettoloon ontvangt. Daar blijft maar 6% van over als men € 46.000 bruto per jaar verdient. Meer verdienen loont voor deze corporatiedoelgroep dus nauwelijks.

Vertrouwen in meer regie

Ondanks de discussies hierover heeft men goede verwachtingen van de ambities van de minister. Niet met volle overgave maar toch hoopvol voor minister De Jonge:

Zorgen zijn er natuurlijk ook. De financiele doorkijkjes van Johan Conijn geven aanleiding tot een gematigde investeringsbereidheid, ondanks de breed doorvoelde wens om meer te bouwen en verduurzamen.

Huurbeleid in de praktijk

De inleidingen van corporaties maakten nog meer praktijkdilemma’s zichtbaar. Veel ruimte voor noodzakelijk maatwerk is er volgens Esther Lamers (Woonwaarts) niet. En Karin Verdooren (Lieven de Key) vroeg zich vertwijfeld af of huurbeleid gericht op inclusiviteit straks nog wel mogelijk is.

‘We hebben het hele weekend niks gegeten’

Een leerling van 11 jaar werd maandag duizelig in de klas en had hoofdpijn. “Hij is niet ziek, sorry maar ons geld was vrijdag op”, vertelde de moeder aan een ouderconsulente van de school – NRC 9 september 2022

Dit bericht bleek iedereen op het SOM-seminar te raken. Mij ook, recht in het hart.