Woondeal regio Amsterdam op drijfzand gebouwd

Corporaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben onvoldoende investeringsmiddelen om te kunnen voldoen aan de grote opgaven op het gebied van nieuwbouw, betaalbaarheid en de toekomstbestendigheid van de woningvoorraad. Tot die conclusie komen de minister, de provincie en gemeenten vandaag in hun ‘Woondeal MRA’.

Het lijkt een nieuwtje, maar dat is het niet. Al eerder toonden rapporten van WSW en AW aan dat de financiele positie van de corporaties in de MRA onder druk staat. En ook nu weer zegt de minister dat ze er naar gaat kijken. Wat daar uit komt, blijft wederom de vraag. Tot nu toe werd het elke keer alleen maar slechter in plaats van beter.

de cijfers

Gelukkig onderkennen ook de huurdersorganisaties de precaire financiele positie van woningcorporaties. Het gezamenlijke verzet tegen de alsmaar stijgende verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting geeft hoop.

Om de realiteit van de cijfers te doorgronden, brengt ons jaarverslag 2018 de verslechteringen tussen 2015 en 2018 in beeld.

In dit plaatje zien we 3% lagere inkomsten, 50% hogere belastingen en 50% stijgende bouwkosten. Gelukkig dalen onze rentelaten en organisatiekosten. Maar per saldo wordt er 19% minder gespaard voor groot onderhoud en woningverbetering.

dubbele cijfers

Vanaf 2019 ziet het plaatje er niet beter uit. De verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting blijven met dubbele cijfers stijgen. En dat geldt ook voor de bouwkosten. In Amsterdam zijn de corporaties tot de conclusie gekomen dat er geen duurzaam verdienmodel meer is.

De cijfers bij de Woondeal MRA bevestigen dit beeld. Dit betekent dat – als het gaat om de bijdrage van de corporaties – deze Woondeal nu nog op drijfzand is gebouwd. Ik ben benieuwd hoe de minister daarin verandering brengt?