Huurders-vereniging Amsterdam toont lef bij samen-werkings afspraken

De deze week afgeronde Amsterdamse samenwerkingsafspraken* tussen gemeente, huurders en corporaties markeren hoop. De neuzen staan dezelfde kant op. Grensverleggende afspraken over betaalbaarheid zijn gemaakt, we zetten ons in voor vernieuwingen en we roepen de krimp van de sociale huursector een halt toe.

Het was niet altijd eenvoudig om daar te komen. Dat is ook te zien aan het grote aantal afspraken dat is gemaakt. De corporaties waren begonnen met een korte, overzichtelijke lijst. Die lijst bleef maar uitdijen, ondanks verwoede pogingen om de afspraken tot zijn essenties te beperken. Als je zoveel afspraken maakt, vraag ik me af hoe serieus we onszelf moeten nemen?

Maar goed, er is ook veel bereikt. Aansprekend vind ik dat de pijn van de kabinetsbezuiningen wordt verzacht en eerlijker verdeeld. Die pijn kwam tot nu toe het meest terecht bij woningzoekenden. De corporaties zorgen straks voor 50% meer aanbod van woningen in het goedkopere segment bij nieuwe verhuringen. Dat is een spectaculaire stap vooruit.

starters

We geven starters meer kansen op de Amsterdamse woningmarkt. Er komt meer doorstroming door tijdelijke contracten. En corporaties gaan meer grote woningen verhuren aan jongeren gezamenlijk. Zo hoeft een jongere niet meer tien jaar te wachten op een woning; het kan straks sneller.

Verder blijven de corporaties bouwen. Om dat te financieren, moeten corporaties  blijven verkopen. We gaan steeds meer naar een evenwicht tussen verkoop en nieuwbouw. Nog even en De Key bouwt voor elke verkochte woning weer een nieuwe huurwoning. Zo kunnen onze kinderen straks ook in Amsterdam wonen, ongeacht hun inkomen.

vernieuwing

Het viel me op dat de Huurdersvereniging Amsterdam niet schroomde om – naast haar inzet voor het directe huurdersbelang – te pleiten voor meer vernieuwingen. Samen willen ze ondermeer zoeken naar nieuwe vormen van eigenaarschap, goedkoper bouwen of een denktank vormen voor de bouw van mini-woningen en energie-producerende woningen. De inzet van de Huurdervereniging getuigde van lef. Ik doe graag met ze mee.

.

* De onderhandelingsresultaten worden de komende tijd ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemende organisaties. Meer info over de samenwerkingsafspraken vind je hier