Hoe veelzeggend is een missie?

Besturen kan je niet zonder een missie. Een missie beschrijft meer dan je wettelijke taak. Het positioneert de organisatie in haar omgeving. En het geeft de organisatie een eigen kompas. Ter voorbereiding van een masterclass, bekeek ik de missies van een zestal mij bekende corporaties. Het leverde een leuk en leerzaam beeld.

Ymere

Wij willen mensen met een bescheiden inkomen een goed thuis geven in de Metropoolregio Amsterdam.

Op het eerste gezicht een weinig onderscheidende missie. Er lijkt niet meer in te staan dan de wet al bepaalt. Maar dat is schijn. Ymere is één van de Amsterdamse corporaties die geen ambities heeft in het middensegment en dat lees je in de missie. En Ymere houdt daar stevig aan vast. En dat ‘goed thuis geven’ herken ik in ieder geval van de bestuurder onder wiens verantwoordelijkheid deze missie is opgesteld. Die zag in Ymere de TROS van de volkshuisvesting.

Portaal

‘Wij bouwen aan kansrijke buurten waar mensen zich thuisvoelen.’

Portaal heeft de kortste missie van de zes corporaties. Ook deze herken ik. Portaal is nadrukkelijk bezig met samenlevingsopbouw, met het bouwen van communities. ‘Kansrijk’ is een ambitie die past bij een corporatie met emancipatoire waarden. En daar bovenop staat, net als bij Ymere , ‘thuis’ centraal.

Eigen Haard

‘Wij zorgen dat zoveel mogelijk mensen met lage en middeninkomens in de regio Amsterdam betaalbaar kunnen wonen, in prettige buurten en in woningen van goede kwaliteit. Hiermee zorgen we voor woongeluk voor iedereen.’

De bestuurder van Eigen Haard zei hierover dat deze missie weinig lijkt te zeggen, maar wist vervolgens overtuigend het tegengestelde te melden. Eigenlijk lijkt de missie op die van Ymere maar met de toevoeging dat ook de middeninkomens tot de doelgroep behoren. Eigen Haard vertaalt dit naar een actieve doorstroomstrategie vanuit de sociale huur naar het middensegment. En met het mooie en onderscheidende woord ‘woongeluk’ is Eigen Haard misschien wel de AVRO* van de volkshuisvesting.

Dudok Wonen

‘We stimuleren klanten ons zo kort mogelijk financieel nodig te hebben, zodat we het geld telkens opnieuw kunnen besteden aan de mensen die het echt nodig hebben. Onze dienstverlening baseren we dan ook op producten die onafhankelijkheid bevorderen en de eigen kracht van mensen uitnodigen. Daarnaast ondersteunen en ontwikkelen wij initiatieven op het snijvlak van wonen en zorg.’

Een echte emancipatoire en onderscheidende missie. Dudok Wonen bevordert de onafhankelijkheid ook daadwerkelijk met sociale koopproducten. Daarmee hebben inmiddels duizenden bewoners eigen vermogen opgebouwd. En met ‘In Between Places’ onderscheidt Dudok Wonen zich ook met tijdelijke woonoplossingen op weg naar nieuwe zelfstandigheid.

De Alliantie

‘Wij werken aan een gevarieerd aanbod van betaalbare, goede huizen in fijne buurten voor onze (toekomstige) huurders.’ 

De Alliantie ken ik als een corporatie die kansen ziet en van alles oppakt in de noordelijke Randstad. Dat sluit aan bij de missie. Zonder franje, gewoon fijn wonen voor iedereen. Het is mooi dat het in de missie niet alleen gaat om de huidige maar ook om toekomstige huurders. Die worden nog wel eens vergeten.

Lieven de Key

‘Woonstichting De Key draagt bij aan de dynamiek van de stad door binnen en net buiten de Amsterdamse ring A10 mensen de kans te bieden om hun eerste stappen te zetten op de woningmarkt.’

De Key ontleent haar bestaan aan een breed maatschappelijk doel: het draagt bij aan de dynamiek van de stad. Daarbij focust ze op een klein werkgebied en op jongeren. Het zijn ambities waar De Key naar handelt en soms ook weerstand op ondervindt. Dat ontlokte bij de eerder genoemde bestuurder van Ymere het beeld van ‘de BNN van de volkshuisvesting’.

Het overall beeld

Voor de buitenwereld zijn corporaties meestal niet onderscheidend. Dat is onterecht. Elke corporatie heeft een eigen identiteit en en zijn eigen waarden. En dat lees je in de missie. Je hebt corporaties met een emancipatoire visie, of corporaties die handelen vanuit een ruimtelijke dimensie (buurt, wijk, stad, etc), of corporaties die het belang (en geluk) van het individu centraal stellen. Of mengvormen daarvan.

Die verscheidendheid is natuurlijk geen verrassing. De meeste corporaties zijn meer dan een eeuw geleden opgericht. En toen was elke corporatie nog veel onderscheidender dan nu. De vele fusies hebben dat afgevlakt, maar niet weggevaagd.

Stamboom

Analyseer de missie van een corporatie, en je weet waar de corporatie voor staat. Maar de achterliggende roots van de corporaties, zijn vaak moeilijker te doorgronden. Zou het helpen als elke corporatie haar stamboom publiceert, zoals Lieven de Key dat heeft gedaan op haar website en wikipedia? Zo’n stamboom blijkt vaak een heerlijk praatplaatje om bedoelingen te doorgronden.

.

* Reactie van Hoofd communicatie van Eigen Haard op Twitter: ‘Ik denk een mix van NCRV – het naar elkaar omkijken – en Human – de zaken echt goed willen begrijpen vanuit het standpunt van het vrije individu.’

1 Comment

Reacties zijn gesloten.