neem het lot in eigen hand

Lot_hand

Volgende maand starten we met het verlotenvan woningen voor jongeren tot 30 jaar . En we gaan (nog) meer woningenvoor jongeren reserveren. Dit nieuwe beleid is het rechtstreekse gevolgvan onze activiteiten rondom het Jongerenjaar 2008.Loten is niet de laatste verandering van het toewijzingssysteem. Alshet aan ons ligt, gaat het hele systeem de komende jaren op de schop.Het is niet meer van deze tijd, sluit te weinig aan bij de wensen vanconsumenten en het creëert lange wachtrijen. Met corporaties en degemeenten wordt druk over veranderingen gepraat. Vrijdag heb ik twee uurmet Joan gepraat over onze strategie. Het is moeilijk. Veel moet nogworden uitgevonden. Elke partij heeft zijn eigen doelstellingen. Totéén conclusie kwamen we uiteindelijk snel: in de toekomst moet er voor decorporaties meer ruimte komen voor verschillende werkwijzes. Daarbij wil DudokWonen bewoners vooral het perspectief op een passende wooncarrièregeven. Met zowel koop- als huurarrangementen. Met ‘huur op maat‘.Met een vangnet voor mensen waarbij het even tegen zit. En vooral opeen manier dat mensen het lot in eigen hand kunnen nemen. Wie kan daaroptegen zijn?